Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ

Hướng dẫn sử dụng thiết bị pccc

Một số thiết bị báo cháy sử dụng cho các hộ gia đình

Một số thiết bị báo cháy sử dụng cho các hộ gia đình

 •   04/04/2019 04:32:00
 •   Đã xem: 1758
 •   Phản hồi: 0
Các loại hệ thống báo cháy tự động lắp cho nhà dân có nhiều loại, và mỗi loại đều có ưu nhược điểm khác nhau.
DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

 •   04/04/2019 03:51:00
 •   Đã xem: 1519
 •   Phản hồi: 0
Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được quy định tại Điều 6 Thông tư 56/2014/TT-BCA về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành như sau:

Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng dân phòng

 •   04/04/2019 03:49:00
 •   Đã xem: 1204
 •   Phản hồi: 0
Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được quy định tại Điều 4 Thông tư 56/2014/TT-BCA về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành như sau:
DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở

 •   04/04/2019 03:42:00
 •   Đã xem: 1783
 •   Phản hồi: 0
Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được quy định tại Điều 5 Thông tư 56/2014/TT-BCA về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành như sau:

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG

 •   04/04/2019 03:31:00
 •   Đã xem: 1132
 •   Phản hồi: 0
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ

 •   04/04/2019 03:30:00
 •   Đã xem: 10674
 •   Phản hồi: 0
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH

 •   04/04/2019 03:16:00
 •   Đã xem: 1522
 •   Phản hồi: 0
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CỨU NẠN, CỨU HỘ CÁ NHÂN CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

 •   04/04/2019 03:15:00
 •   Đã xem: 1120
 •   Phản hồi: 0
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CỨU NẠN, CỨU HỘ CÁ NHÂN CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO ĐƠN VỊ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

 •   04/04/2019 03:13:00
 •   Đã xem: 2143
 •   Phản hồi: 0
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO ĐƠN VỊ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

DANH MỤC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CƠ GIỚI CHO ĐỘI CẢNH SÁT CỨU NẠN, CỨU HỘ

 •   04/04/2019 03:10:00
 •   Đã xem: 1065
 •   Phản hồi: 0
DANH MỤC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CƠ GIỚI CHO ĐỘI CẢNH SÁT CỨU NẠN, CỨU HỘ

DANH MỤC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO MỘT XE CỨU NẠN, CỨU HỘ CƠ BẢN

 •   04/04/2019 03:07:00
 •   Đã xem: 1171
 •   Phản hồi: 0
DANH MỤC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO MỘT XE CỨU NẠN, CỨU HỘ CƠ BẢN
Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra đầu báo SOLO ( SOLO 461/424 / SOLO 330/ SOLO 100/101 SOLO A3/A5 )

Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra đầu báo SOLO ( SOLO 461/424 / SOLO 330/ SOLO 100/101 SOLO A3/A5 )

 •   17/02/2019 22:34:00
 •   Đã xem: 2033
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra đầu báo SOLO ( SOLO 461/424 / SOLO 330/ SOLO 100/101 SOLO A3/A5 )
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy NetWork

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy NetWork

 •   17/02/2019 22:10:00
 •   Đã xem: 1517
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy NetWork
Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200

 •   17/02/2019 22:02:00
 •   Đã xem: 1827
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
Hướng dẫn bảo trì hệ thống báo cháy địa chỉ

Hướng dẫn bảo trì hệ thống báo cháy địa chỉ

 •   17/02/2019 21:57:00
 •   Đã xem: 2007
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn bảo trì hệ thống báo cháy địa chỉ
Hướng dẫn quy trình bảo trì hệ thống báo cháy chữa cháy Hochiki

Hướng dẫn quy trình bảo trì hệ thống báo cháy chữa cháy Hochiki

 •   17/02/2019 21:54:00
 •   Đã xem: 2217
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn quy trình bảo trì hệ thống báo cháy chữa cháy Hochiki
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HCV-2/4/8 Hochiki

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HCV-2/4/8 Hochiki

 •   04/08/2017 05:07:00
 •   Đã xem: 1912
 •   Phản hồi: 0
Heä thoáng baùo chaùy (HTBC) goàm nhieàu khu vöïc. Moãi khu vöïc töông öùng vôùi moät Zone cuûa Trung taâm baùo chaùy. Teân cuûa khu vöïc ñöôïc ghi treân maët Tuû baùo chaùy. Khi coù chaùy hoaëc coù söï coá ôû khu vöïc naøo, ñeøn cuûa khu vöïc ñoù seõ saùng.
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HCA-2/4/8 Hochiki

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HCA-2/4/8 Hochiki

 •   19/01/2016 04:07:00
 •   Đã xem: 3087
 •   Phản hồi: 0
Hệ thống báo cháy (HTBC) gồm nhiều khu vực. Mỗi khu vực tương ứng với một Zone của Trung tâm báo cháy. Khi xảy ra sự cố cháy, đèn ALARM sáng, màn hình tủ hiển thị zone đang báo động
Hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cháy địa chỉ FireNET

Hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cháy địa chỉ FireNET

 •   20/10/2015 21:31:00
 •   Đã xem: 3252
 •   Phản hồi: 0
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ FireNET

Các tin khác

GIỎ HÀNG
DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Quảng cáo phải 3
Banner dụng cụ cầm tay
Quảng cáo phải 1
An toàn điện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi