Palăng xích điện di chuyển 500kg DAESAN EDLM-500-1 (1 pha 2 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN EDLM-500-1
Đăng ngày 18-10-2021 07:26:54 AM
Giá : 80.065.000 đ

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 250kg DAESAN EDLM-250-1 (1 pha 2 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN EDLM-250-1
Đăng ngày 18-10-2021 07:24:37 AM
Giá : 79.495.000 đ

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 125kg DAESAN EDLM-125-1 (1 pha 2 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN EDLM-125-1
Đăng ngày 18-10-2021 07:22:24 AM
Giá : 79.200.000 đ

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 125kg DAESAN EDLM-125-3 (3 pha 2 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN EDLM-125-3
Đăng ngày 18-10-2021 07:12:59 AM
Giá : 79.200.000 đ

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 250kg DAESAN EDLM-250-3 (3 pha 2 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN EDLM-250-3
Đăng ngày 18-10-2021 07:09:25 AM
Giá : 79.495.000 đ

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 500kg DAESAN EDLM-500-3 (3 pha 2 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN EDLM-500-3
Đăng ngày 18-10-2021 07:05:54 AM
Giá : 80.065.000 đ

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 500kg DAESAN DLM-500-3 (3 pha 1 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN DLM-500-3
Đăng ngày 18-10-2021 06:54:26 AM
Giá : 48.675.000 đ

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 250kg DAESAN DLM-250-3 (3 pha 1 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN DLM-250-3
Đăng ngày 18-10-2021 06:36:18 AM
Giá : 48.385.000 đ

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 125kg DAESAN DLM-125-3 (3 pha 1 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN DLM-125-3
Đăng ngày 18-10-2021 06:22:16 AM
Giá : 47.815.000 đ

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 125kg DAESAN DLM-125-1 (1 pha 1 tốc độ)
Mã sản phẩm: DLM-125-1
Đăng ngày 18-10-2021 05:57:58 AM
Giá : 52.995.000 đ

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 250kg DAESAN DLM-250-1 (1 pha 1 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN DLM-250-1
Đăng ngày 18-10-2021 05:44:46 AM
Giá : 53.285.000 đ

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện cố định 250kg DAESAN DL-250-1 (1 pha 1 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN DL-250-1
Đăng ngày 16-10-2021 11:06:41 AM
Giá : 29.665.000 đ

Palăng điện Daesan DL & EDL Series là chủng loại hệ thống móc/ móc treo thông minh cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện cố định 125kg DAESAN DL-125-1 (1 pha 1 cấp tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN DL-125-1
Đăng ngày 16-10-2021 11:02:29 AM
Giá : 28.850.000 đ

Palăng xích điện mini Daesan DL & EDL Series là chủng loại hệ thống móc/ móc treo thông minh cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện cố định 125kg DAESAN DL-125-3 (3 pha 1 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN DL-125-3
Đăng ngày 16-10-2021 10:57:11 AM
Giá : 26.785.000 đ

Palăng xích điện mini Daesan DL & EDL Series là chủng loại hệ thống móc/ móc treo thông minh cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện cố định 250kg DAESAN DL-250-3 (3 pha 1 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN DL-250-3
Đăng ngày 16-10-2021 10:52:46 AM
Giá : 26.785.000 đ

Palăng điện Daesan DL & EDL Series là chủng loại hệ thống móc/ móc treo thông minh cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện cố định 500kg DAESAN DL-500-3 (3 pha 1 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN DL-500-3
Đăng ngày 16-10-2021 10:46:52 AM
Giá : 27.075.000 đ

Palăng điện Daesan DL & EDL Series là chủng loại hệ thống móc/ móc treo thông minh cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện cố định 125kg 1 pha 2 tốc độ DAESAN EDL-125-1
Mã sản phẩm: DAESAN EDL-125-1
Đăng ngày 16-10-2021 10:41:49 AM
Giá : 42.625.000 đ

Palăng xích điện mini Daesan DL & EDL Series là chủng loại hệ thống móc/ móc treo thông minh cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện cố định 250kg 1 pha 2 tốc độ DAESAN EDL-250-1
Mã sản phẩm: DAESAN EDL-250-1
Đăng ngày 16-10-2021 10:39:48 AM
Giá : 43.250.000 đ

Palăng điện Daesan DL & EDL Series là chủng loại hệ thống móc/ móc treo thông minh cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện cố định 500kg 1 pha 2 tốc độ DAESAN EDL-500-1
Mã sản phẩm: DAESAN EDL-500-1
Đăng ngày 16-10-2021 10:35:59 AM
Giá : 43.495.000 đ

Palăng điện Daesan DL & EDL Series là chủng loại hệ thống móc/ móc treo thông minh cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện treo cố định 2 tốc độ 125kg DAESAN EDL-125-3
Mã sản phẩm: DAESAN EDL-125-3
Đăng ngày 16-10-2021 08:09:27 AM
Giá : 42.625.000 đ

Palăng xích điện mini Daesan DL & EDL Series là chủng loại hệ thống móc/ móc treo thông minh cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây